Katedra za ekonomiku i statistiku je nastala iz Seminara za ekonomiku i statistiku, koji je bio osnovan 1963. godine. Rukovodilac Seminara je bio (tada novoizabrani docent) dr Svetislav Antić. U okviru Seminara za ekonomiku i statistiku postojali su sledeći nastavni predmeti: Osnovi ekonomike stočne proizvodnje, Osnovi ekonomije i Statistika. Pre osnivanja Seminara, predmet Osnovi ekonomike stočne proizvodnje bio je u okviru Instituta za stočarstvo, a nastava iz ovog predmeta se izvodila od 1959. godine. Godine 1972., osnovana je Katedra za ekonomiku i statistiku kao nastavna jedinica u okviru Instituta za preventivnu veterinarsku medicinu. Na ovoj katedri je organizovana nastava iz predmeta Ekonomika i organizacija stočne proizvodnje, Tržište i promet stoke i namirnica animalnog porekla, Ekonomika poljoprivrede i agrarna politika SFRJ (Marksizam III) i Osnovi biostatistike. Tada je za šefa Katedre izabran prof. dr Svetislav Antić. U okviru Seminara (kasnije Katedre za ekonomiku i statistiku) radili su dr Svetislav Antić, redovni profesor, koji je bio i rukovodilac Seminara, odnosno šef Katedre od njenog osnivanja (na Fakultetu od 1948.) i dr Georgije Trbojević, redovni profesor (od 1960.). Na Katedri trenutno rade dr Milan Tešić i dr Ivana Pejin, redovni profesori koji su zaposleni 1976. godine. Katedra za ekonomiku i statistiku je smeštena na drugom spratu centralne zgrade Fakulteta i ima dve radne sobe za dva profesora, jednu radnu sobu za dva asistenta i laboratoriju, koju deli sa Katedrom za hranljivo, lekovito, otrovno i začinsko bilje i koristi je za izvođenje vežbi sa studentima. Katedra koristi i prostorije drugih katedri za izvođenje nastave. Usled oskudnog smeštajnog prostora, uslovi za naučni i stručni rad bili su veoma nepovoljni. Sada su Katedri za ekonomiku i statistiku dodeljene još dve prostorije. Međutim, opremljenost Katedre inventarom i učilima je nezadovoljavajuća. U poslednje vreme čine se napori da se obezbede savremena učila i druga oprema, neophodna za kvalitetniji nastavni, naučni i stručni rad.