Naučna aktivnost članova Katedre za ekonomiku i statistiku odvijala se u oblasti uzgoja, iskorišćavanja, ekonomike i organizacije proizvodnje svinja, goveda i živine. U okviru ove delatnosti, saradnici Katedre su (sami ili sa drugim autorima) objavili 135 naučnih i 26 stručnih radova. Na Katedri je odbranjeno 7 doktorskih disertacija, 11 magistarskih radova i 29 specijalističkih radova. Nastavnici i saradnici Katedre za ekonomiku i statistiku nastavili su naučno-istraživačku aktivnost na proučavanju brojnih ekonomskih problema u pojedinim granama stočarstva i aktuelnih ekonomskih, organizacionih i menadžerskih problema u veterinarstvu Srbije. Učešće nastavnika i saradnika Katedre u naučno-istraživačkim radu odvijalo se u okviru projekata koje su finansirali Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Kao rezultat ove aktivnosti, nastavnici i saradnici Katedre za ekonomiku i statistiku objavili su, sami ili sa drugim autorima, 552 naučna i stručna rada. Rezultate svojih istraživanja saopštavali su na naučnim skupovima i kongresima u zemlji i inostranstvu (Svetski veterinarski kongres, Montreal, 1987. i Jokohama, Japan, 2005; International Pig Veterinary Society Congrress, Bolonja, Italija, 1996; 99. International Conference and Exhibition on Veterinary Poultry, Peking, Kina, 1999).