Nastava iz Ekonomike i organizacije stočne proizvodnje se izvodila na Odseku za veterinarsku medicinu u IX semestru sa 2+2 časa nedeljno, iz Tržišta i prometa stoke i namirnica animalnog porekla na Odseku za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla u V semestru sa 2 časa predavanja nedeljno, iz Ekonomike poljoprivrede i agrarne politike SFRJ (Marksizam III) na oba odseka u II semestru sa 2 časa predavanja nedeljno i iz Osnova biostatistike na oba odseka u II semestru sa 2+1 časa nedeljno. Nastavnici ove Katedre izvode nastavu iz predmeta Ekonomika i organizacija stočne proizvodnje i Tržište i promet stoke i namirnica animalnog porekla. Nastavu iz predmeta Osnovi biostatistike izvodi prof. dr Trbojević, zajedno sa prof. dr B. Soldatovićem, dok je nastavu iz predmeta Osnovi ekonomije (kasnije Ekonomike poljoprivrede i agrarne politike SFRJ) honorarno izvodio prof. dr Borislav Radovanović sa Poljoprivrednog fakulteta, a kasnije prof. dr Viden Ranđelović, takođe sa Poljoprivrednog fakulteta. Nastavna aktivnost na Katedri za ekonomiku i statistiku odvijala se prema važećim nastavnim planovima i programima. Kako je tokom proteklog vremena (1995., 1999., 2004. i 2008. godine) dolazilo do promena nastavnih planova i programa, tako se i nastavna aktivnost Katedre menjala. Usvajanjem novih planova i programa, 1995. godine ukida se predmet Ekonomika poljoprivrede. Na odseku Veterinarska medicina, predmet Ekonomika i organizacija stočne proizvodnje prebacuje se iz IX u V semestar i menja naziv u Ekonomika i organizacija stočarske proizvodnje i zdravstvene zaštite (2+2 časa). Nastava iz predmeta Osnovi biostatistike izvodila se u II semestru pod nazivom Osnovi statistike, sa istim fondom časova (2+1 čas). Predmet Tržište i promet stoke i namirnica animalnog porekla, koji se predavao na odseku Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla na V semestru prebacuje se u VI semestar i menja naziv u Organizacija proizvodnje i promet stoke i namirnica (2+1 čas). Promenom naziva predmeta menja se program i prilagođava se novom konceptu razvoja veterinarsko-medicinskih studija i potreba veterinarske službe u Srbiji. Organizacionim promenama na Fakultetu 1999. godine, predmet Ekonomika i organizacija stočarske proizvodnje i zdravstvene zaštite se prebacuje u XI semestar i menja naziv u Veterinarska ekonomika sa menadžmentom (2+2 časa), dok predmet Osnovi statistike menja naziv u Statistika, sa istim fondom (2+1 čas) i u istom semestru. Kako je ovim organizacionim promenama ukinut odsek Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla, ukida se i predmet Organizacija proizvodnje i promet stoke i namirnica. U ovom periodu, tadašnji dekan tokom svog mandata ispoljava neprimerenu samovolju koja do tada nije zabeležena na našem fakultetu, krši zakonska i normativna akta Fakulteta i primenjuje neke neakademske metode i postupke, što je imalo negativan uticaj na normalan rad na samoj Katedri. Međutim, posle 2000. godine, u skladu sa opštim reformskim kursom koji se sprovodi u zemlji i na samom Univerzitetu dolazi do kvalitativnih promena i na Fakultetu Prema planu nastave iz 2004. godine, dosadašnji predmet Veterinarska ekonomika sa menadžmentom (2+2 časa) menja naziv i prebacuje se u IV semestar kao obavezan predmet Ekonomika veterinarstva (2+1 čas), a Statistika ostaje u istom semestru sa istim fondom časova kao obavezan predmet pod nazivom Osnovi biostatistike (2+1 čas). Uvodi se i novi izborni predmet – Menadžment veterinarske prakse. Nastava na ovom predmetu se održava u okviru sledećih izbornih oblasti: Veterinarska hirurgija (30 časova), Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja (30 časova), Klinika, patologija i terapija malih životinja i konja (15 časova) i Reprodukcija sa biotehnologijom (15 časova), dok se u okviru izborne oblasti Preventivna veterinarska medicina drži nastava iz predmeta Ekonomika sa menadžmentom (20 časova). Prema sadašnjem Nastavnom planu i programu (iz 2008. godine), na Katedri se izvodi nastava iz sledećih obaveznih predmeta: Biostatistika sa informatikom (2+1 čas) u I semestru, Ekonomika veterinarstva (2+2 časa) u XI semestru i Menadžment veterinarske prakse (2+0 časova) u VIII semestru. Nastavu iz navedenih predmeta organizovana je na sledeći način: prof. dr Ivana Pejin i doc. dr Milorad Mirilović izvode teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Biostatistika sa informatikom, a prof. dr Milan Tešić, docent dr Drago Nedić i docent dr Nada Tajdić izvode teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Menadžment veterinarske prakse i Ekonomika veterinarstva. Pored nastave na osnovnim studijama, na Katedri se 1995. godine osniva vid poslediplomske magistarske nastave pod nazivom Menadžment i ekonomika u veterinarstvu, a nastavom rukovodi prof. dr Milan Tešić. Pored nastavnika Katedre za ekonomiku i statistiku, u nastavi učestvuju i nastavnici sa Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda. Nastavu na ovom vidu pohađalo je trinaest poslediplomaca, od kojih je destoro odbranilo magistarske teze. Takođe, na Katedri se organizuje i izvodi nastava na sledećim vidovima poslediplomske specijalističke nastave: Ekonomika i osiguranje životinja i Tržište i promet sredstava za zaštitu životinja. Posle 1999. godine, iz već navedenih razloga ukidaju se svi vidovi poslediplomske nastave koje je Katedra do tada organizovala. Aktivnost Katedre na organizovanju poslediplomske nastave ponovo biva omogućena posle 2004. godine, kada se organizuju sledeći vidovi specijalističke nastave: Menadžment u veterinarstvu i zdravstvena zaštita životinja i Tržište i promet sredstava za zaštitu životinja. Pored organizovanja navedenih vidova poslediplomske nastave, nastavnici Katedre za ekonomiku i statistiku učestvovali su u izvođenju nastave iz Ekonomike i organizacije i Biostatistike, kao i na drugim vidovima poslediplomske nastave koju je organizovao Fakultet. Takođe, nastavnici i saradnici Katedre izvodili su nastavu iz Biostatistike na poslediplomskim specijalističkim i magistarskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine, na Fakultetu se organizuje akademska specijalistička nastava u okviru koje nastavnici Katedre za ekonomiku i statistiku učestvuju sa predmetom Menadžment u veterinarskoj medicini (30 časova). Trenutno su u toku pripreme za organizovanje užeg vida specijalističke nastave, pod nazivom Menadžment i marketing u veterinarstvu. U okviru doktorskih studija na Fakultetu, nastavnici Katedre učestvuju sa obaveznim predmetom Biostatistika sa informatikom u biomedicinskim istraživanjima u III semestru (60 časova), sa osnovnim izbornim predmetom Ekonomika i menadžment u veterinarskoj medicini u III i IV semestru (75 časova) i pomoćnim izbornim predmetom Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja u IV semestru (60 časova). Aktivnost nastavnika i saradnika Katedre za ekonomiku i statistiku na izradi nastavnih planova i programa nastave na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama bila je (a i biće) posledica neprekidne potrebe za prilagođavanjem studijskih programa našeg fakulteta novim tendencijama u razvoju veterinarsko‑medicinskih studija i veterinarstva uopšte. Pored redovne nastave, Katedra za ekonomiku i statistiku organizovala je i izvodila sledeće vidove specijalističke nastave: Osiguranje stoke; Ekonomika proizvodnje u svinjarstvu; Tržište i promet sredstava za zaštitu i aditiva; Marketing i tržište i promet stoke i stočnih proizvoda. Pored toga nastavnici ove Katedre učestvovali su i u izvođenju specijalističke nastave iz Ekonomike i organizacije proizvodnje i Biostatistike na drugim vidovima specijalističke nastave.